Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
25°C

Organizacje

Nazwa Organizacji: Klub Sportowy "ENERGIA" Kozienice

Osoba upoważniona do reprezentowania: Matusik Jerzy – Prezes
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Sportowa 3
Tel.: 48 614 42 47
Fax: 48 679 61 39
Mail: ksenergiakozienice@gmail.com
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:
działalność sportowa mająca na celu:

 •  propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej oraz dla rozwoju różnych dziedzin sportu,
 • organizowanie zajęć i ćwiczeń sportowych dla członków, wytwarzania wśród nich atmosfery koleżeństwa we współdziałaniu.

 


 

Nazwa Organizacji: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

Osoba upoważniona do reprezentowania: Tomasz Pakuła – Prezes
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Jana Kochanowskiego 22
Tel.: 666 187 666
Mail: poczta@ksrh.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • opieka nad zabytkami architektury materialnej, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości użytkowych, artystycznych i estetycznych zabytków,
 • prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edytorskiej,
 • organizowanie i uczestnictwo w rekonstrukcjach ważnych wydarzeń historycznych szczególnie na terenie powiatu kozienickiego i terenie działania stowarzyszenia.

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki

Adres siedziby: Kopernika 8 /30, 26-900 Kozienice

Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • objęcie opieką i wsparcie osób, które straciły lub tracą wzrok, wyuczenie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania prostych czynności życiowych technikami bezwzrokowymi,
 • przeciwdziałanie izolacji i poczucia osamotnienia przez włączenie ich w aktywny nurt życia społeczno-kulturalnego,
 • organizowanie różnych form działalności sportowej, turystycznej , rekreacyjnej i integracyjnej.

 


 

Nazwa Organizacji: Sportowy Klub Pływacki DELFIN

Osoba upoważniona do reprezentowania: Janusz Abramczyk – Prezes, Golisz Aneta – Wiceprezes
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 41
Tel.: Janusz Abramczyk 504 061 381, Golisz Aneta 664 782 402
Mail: skp-delfin@wp.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • prowadzenie zajęć nauki pływania,
 • organizowanie zawodów, obozów sportowych.

 


 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin "SAMI SOBIE"

Osoba upoważniona do reprezentowania: Aneta Ośka

Adres siedziby: 26-900 Kozienice, Przewóz 2a
Tel.: 728 570 019
Mail: samisobiekozienice@gmail.com
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego


Główny obszar działalności:

 • profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do pokonywania ich trudności życiowych,
 • pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej odnośnie funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 • pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych,
 • działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym,
 • informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach   i możliwościach mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego,
 • integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami,
 • działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych.
 • organizację imprez okazjonalnych, integracyjnych itp.
 • prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej, grup wsparcia, zespołów problemowych, grup twórców niepełnosprawnych i innych,
 • współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, samorządami i organizacjami społecznymi,
 • popularyzacja w środowisku lokalnym i w mediach problemów i osiągnięć osób niepełnosprawnych,
 • występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji,
 • organizowanie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych działań przyczyniających się do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • organizowanie imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych.

 


 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach – KANON

Osoba upoważniona do reprezentowania: Tadeusz Majewski -Prezes, Violetta Bączek – Wiceprezes
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Kościuszki 1
Tel.: 667 358 031 Violetta Bączek, 604 897 652 Tadeusz Majewski
Mail: muzyczna.kozienice@wp.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Szkole Muzycznej I st. w Kozienicach,
 • wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli Szkoły i członków stowarzyszenia,
 • organizowanie koncertów, festiwali, spotkań muzyków.

 


 

Nazwa Organizacji: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

Osoba upoważniona do reprezentowania: Lech Wiśniewski – Przewodniczący
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Jana Kochanowskiego 22
Tel.: 604 243 945, 698 902 944
Mail: tmzk@kozienice.org
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • działanie mające na celu budzenie lokalnego patriotyzmu oraz wszechstronny rozwój miasta i gminy Kozienice, w szczególności w zakresie kultury duchowej i materialnej oraz kultywowania tradycji regionalnych.

 


 

Nazwa Organizacji: Uczniowski Klub Sportowy AQUATOR

Osoba upoważniona do reprezentowania: Radosław Gola – Prezes
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Kościuszki 1
Tel.: 609 293 949, 40 614 53 70
Mail: radoslawgola@wp.pl
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 • angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działań sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz współzawodnictwa sportowego.
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
 • wychowanie poprzez sport – kształtowanie prawidłowej postawy społecznej, nauka zasad fair-play, umiejętność radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach.
 • poprawianie zdrowia i sprawności fizycznej po przez aktywność ruchową w wodzie.
 • doskonalenie umiejętności technicznych i przygotowanie sportowe w pływaniu w formie treningów sportowych.
 • odciąganie od uzależnień dzięki  zagospodarowaniu czasu wolnego.
 • promowanie Miasta i Gminy Kozienice po przez udział w zawodach i imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim.

 


 

Nazwa Organizacji: Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice

Osoba upoważniona do reprezentowania: Tomasz Baranowski – Prezes
Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 48 /hala sportowa/
Tel.: 508 184 647
Mail: olimpkoz@wp.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • głównym terenem działalności Klubu jest miasto/gmina Kozienice,
 • prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu lekkiej atletyki,
 • udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 • organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

 


 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Cisza” w Kozienicach

Osoba upoważniona do reprezentowania: Bogusław Stępień – Prezes

Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Mikołaja Kopernika 8 lok. 20

tel. 504 515 146 – Prezes Stowarzyszenia  Bogusław Stępień

      608 806 730 – Zastępca Prezesa Joanna Kominek

e-mail: ciszakozienice@gmail.com lub ciszakozienice@op.pl

Główne obszary działalności:

 • ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu i przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
 • wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 


 

Nazwa organizacji: Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy

Tel.: 48 330 93 90

Mail: pckkozienice@gmail.com
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

 Główny obszar działalności:

 • upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań,
 • promocja honorowego krwiodawstwa,
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą,
 • opieka i pomoc socjalna,
 • promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE,
 • działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat.

 


 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

Adres siedziby: ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice

Tel.: 661 311 034

Mail: hospicjum.kozienice@gmail.com
Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych przewlekle i w terminalnej fazie choroby -głównie choroby nowotworowej,
 • otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,
 • upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,
 • podnoszenie standardów opieki nad chorym m. in. poprzez podnoszenie
 • kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,
 • pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy,
 • szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

 


 

Nazwa Organizacji: Fundacja „Energia- Działanie”

Osoba upoważniona do reprezentowania: Beata Smykiewicz- Różycka- prezes
Adres siedziby: Kozienice, ul. Maciejowicka 4 m. 2

Tel: 790 236 836

Mail: biuro@energia-dzialanie.org.pl

Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • organizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • projekty wspierające osoby dorosłe.

 


 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i ich Rodzin

Osoba upoważniona do reprezentowania: Teresa Żuchowska - sekretarz 

Adres siedziby: Kozienice, ul. Głowaczowska 33

Tel: 697 845 953, 666 205 361

Mail: teresa-zuchowska@wp.pl

Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności: 

 • zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z dysfunkcją wzroku,
 • organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej, artystycznej, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz czynnego wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku i ich rodzin,
 • integracja z podobnymi organizacjami na terenie kraju.

 


 

Nazwa Organizacji: „Hospicjum- Razem możemy więcej”

Osoba upoważniona do reprezentowania: Iwona Chmielewska- prezes

Adres siedziby: Dęblin, ul. Stawska 322

Tel: 690 429 129

Mail: hospicjum.deblin@gmail.com

Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Główny obszar działalności:

 • ochrona zdrowia, rozwoju i ratowania życia,
 • działalność na rzecz chorych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy w warunkach stacjonarnych i domowych,
 • wspieranie zakładów opieki zdrowotnej, placówek opiekuńczo leczniczych,
 • organizacja i finansowanie kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach lub w hospicjum stacjonarnym, sprawowanie opieki paliatywnej nad chorymi nowotworowo,  
 • szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby pozostającymi w domach,
 • szkolenie personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek w zakresie opieki nad chorymi,
 • szkolenie ochotników i wolontariuszy w zakresie pomocy i opieki nad chorymi przebywającymi w Hospicjum i w domach,
 • propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej i długoterminowej
 • pomoc i współpraca z jednostkami  opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej,
 • inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką  hospicyjną i długoterminową,
 • organizacja lub wspieranie przedsięwzięć mających na celu badania profilaktyczne i leczenie,
 • wspieranie rozwoju zawodowego lekarzy i pielęgniarek,
 • pomoc społeczna,
 • wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych, wykluczonych społecznie, osób ze szczególnymi potrzebami poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, integracji społecznej, zawodowej  i sportowej oraz pomocy materialnej,
 • doradztwo zawodowe oraz wspomagani i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, osób ze szczególnymi potrzebami,
 • prowadzenie placówek opiekuńczo- zdrowotnych: dziennych i całodobowych,
 • organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą w zakresie organizowania opieki  i prowadzenia hospicjum,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie fundacji.

 


 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie "Trochę Popkultury"

Osoby upoważnione do reprezentowania: Anna Pułkowska - Prezes, Piotr Mizak - Wiceprezes Adres siedziby: 26-900 Kozienice, ul. Piękna 34 Tel.: 514 628 528
Mail: kontakt@trochepopkultury.pl
Organizacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego 

Główny obszar działalności:

 • organizacja festiwali, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,
 • organizacja festynów, koncertów i innych akcji charytatywnych,
 • integracja mieszkańców regionu poprzez ich udział w festiwalach, festynach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych oraz charytatywnych,
 • prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edytorskiej,
 • reprezentowanie i promocja lokalnego środowiska biznesowego w ramach organizowanych wydarzeń kulturalnych i charytatywnych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych społeczności lokalnej poprzez organizację kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia,
 • realizacja zadań oraz organizacja wydarzeń związanych z obszarem profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia,
 • działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • działalność na rzecz promocji, upowszechniania kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.