Logo Miasta Kozienice
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kozienice.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 30-05-2023

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Spyra, tomasz.spyra@kozienice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 611 71 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kozienicach jest zlokalizowany w dwóch budynkach przy ul. Parkowej 5 w Kozienicach (główny oraz oficyna). Do budynków prowadzi wejście od ul. Parkowej oraz ul. Jana Kochanowskiego.

Do wejść obu budynków prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

Na wprost od wejścia do głównego budynku znajduje się infopunkt.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pierwszego i drugiego piętra w budynku głównym prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w oficynie na parterze.

Budynek oficyny jest zgodny z zasadą projektowania uniwersalnego.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych z dojazdem od ul. Jana Kochanowskiego.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd posiada dwie pętle indukcyjne (infopunkt i kasa).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). Powyższy wymóg nie obowiązuje w sytuacjach nagłych. Zgłoszenie winno być złożone w dowolnej formie w Infopunkcie Urzędu.

Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Kozienicach

Aplikacje mobilne

Stronę https://kozienice.pl można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Strona automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Urząd Miejski w Kozienicach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848