Logo Miasta Kozienice
Powróć do: Karta Mieszkańca

Jak otrzymać kartę

karta 

Do otrzymania KKM uprawnieni są:

  • mieszkańcy Gminy Kozienice, którzy rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice,
  • członkowie rodziny osoby wymienionej w pkt. a, nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice: współmałżonek, dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18 roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25 roku życia.

Wnioski o wydanie KKM oraz dystrybucja KKM prowadzona jest w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 na parterze, (składanie wniosków, wydawanie kart).

KKM wydawana jest na podstawie wniosku, którego wzór określa Organizator Programu.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:

  • dokument tożsamości,
  • pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni (do 30 kwietnia 2020 r. dopuszczone jest rozliczenie za 2018 r.), poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji
  • osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Kozienice i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,
  • w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia i kontynuujących naukę do 25 roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

Odbiór KKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Odbiór KKM osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę – rodzica lub opiekuna prawnego

Pliki do pobrania: