Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER22.jpg 4cd0a6ec5fcd91ebb94eb45746ccc6a6
biały.jpg ff0157b1b105f1cb66fc16e2ccd1e8d2
Ukraina PL
[04-03-2022]
1 2 3 4 5 6 7 8

UWAGA! ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

  • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
  • Kobietom w ciąży.
  • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
  • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.


POMAGASZ UCHODŹCOM Z UKRAINY? SPRAWDŹ WAŻNE INFORMACJE I ADRESY

Pomoc ze strony mieszkańców Gminy Kozienice jest niesamowita. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i dobrym sercom schronienie i dach nad głową na terenie naszej gminy znalazło wielu obywateli Ukrainy. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwych form pomocy oraz osób, które tę pomoc zapewniają.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Kozienicach, nr tel. 515 090 508

E-mail:


ZGŁOŚ POTRZEBY, ZAOFERUJ POMOC

https://pomocdlaukrainy.kozienice.pl/

Nr tel. 48 614 67 62

E-mail:


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ITP.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kozienicach

26-900 Kozienice ul. Kopernika 8 lokal 30

przyjmuje dary  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 12.00 i od 17.00 do 19.00

zmiana godzin pracy  od dnia 4.04.2022, aż do odwołania 

codziennie w godz.8:00 do 12:00 i w środy w godz. 17:00- 19:00

przyjmujemy żywność o długim terminie, środki chemiczne, pampersy, nowe koce, śpiwory

Nie przyjmujemy odzieży używanej


POMOC UZYSKASZ W:

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

ul. Radomska 36, nr tel. 48 614 67 62

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

Zgłoś się do Punktu po: ubrania, żywność długoterminową, artykuły higieniczne, pieluchy


POMOC MEDYCZNA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (pomoc całodobowa)

Al. Wł. Sikorskiego 10

Nr tel. 48 679 71 00

Lekarska Spółka Partnerska "Familia" w Kozienicach

ul. Rodzinna 24

Nr tel. 48 382 05 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Millenium" w Kozienicach

ul. Radomska 11

Nr tel. 48 389 35 34

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Henryka Sienkiewicza 28

Nr tel. 48 614 30 30, tel kom. 509 006 633

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Warszawska 55

Nr tel. 48 614 68 87, tel kom. 509 006 644

NZOZ ANIMED S.C. Przychodnia Rodzinna w Kozienicach

ul. Lubelska 40

Nr tel. 48 614 20 52

VITAL-MED MERITUM

Świerże Górne 55

Nr tel. 48 614 75 18


WAŻNE!

Bezpłatna opieka medyczna dotyczy obywatela Ukrainy posiadającego zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


LEGALIZACJA POBYTU

Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie: www.ua.gov.pl

Całodobowa infolinia: 987 (obsługiwana również w języku ukraińskim)


EDUKACJA DZIECI

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół:

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w języku polskim i ukraińskim zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Można je znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/.../informacja-dla-rodzicow-dzieci...

Informacja skierowana jest do rodziców uczniów przybywających z Ukrainy i zawiera procedurę postępowania przy zapisie dziecka do szkoły.

W oparciu o powyższe zasady Gmina Kozienice informuje, że przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, rodzic lub dyrektor kontaktuje się z urzędem gminy, w której mieszka dziecko, celem wskazania szkoły, w której będzie mogło się uczyć.

Jeśli dziecko nie posiada dokumentów z dotychczasowej nauki (świadectwa, zaświadczenia itp.), jego przyjęcie nastąpi w oparciu o oświadczenie rodzica o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zgłoś potrzebę indywidualnej pomocy psychologicznej:


TŁUMACZ POLSKO-UKRAIŃSKI

Zgłoś potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza:


POMOC PRAWNA

http://www.oraradom.pl/1154-2/


POMOC NOTARIALNA

Kancelaria Notarialna Notariusz - Katarzyna Szeląg-Wiśniewska

Nr tel. 48 614 20 20,  tel kom. 606 424 542


Bieżące informacje na temat #napomocUkrainie:

www.kozienice.pl

https://www.facebook.com/kozienicegmina/

https://www.facebook.com/CUSKOZIENICE/


 WNIOSKI O REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZEDŁUŻENIE DO 120 DNI

40 zł za osobę dziennie to kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko- ukraińską granicę po 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu, na podstawie wniosku osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe lub innego podmiotu.

Jeśli osoba zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 120 dni).

Wniosek o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5.

WNIOSEK

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przebywających pod wskazanym adresem oraz w przypadku osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa domowego (np. akt własności, rachunek za energię elektryczną, decyzję podatkową, itp.)

KARTA

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

Wypełnione dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach (ul. Parkowa 5). 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pokój nr 17 - nr tel. 48 611 71 74.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli
w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenia nie pozyska również osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. Poz. 583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2022 r. Poz. 608.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 9639802cdbfe7b740faaf83f05e2301d
kamera online.jpg 1cbf5cade61cc48af1ecd280678714c8
w sieci.jpg 0902cd4cd3e95ccba5d2ccde738fa217
Ukraina UA.jpg d79970f52c4bd7c274e08d08efa44dc1
Ukraina PL.jpg fea89767cb11dfb8d8b50be7f5082bd2
NIANIA.jpg 1756e834725fffa2103debe2536baa3e
ekokozienice.jpg 12f3bd4dfc226c296f13e1442be89fa6
RPOWM.jpg 4e4a756602fc1cc50d8b76262f62969f
aktywność.jpg 7cc38a78fa9c87c3f15de193fa35b3dc
turystyczne2.jpg 1884c44d43089ef146d52bb4ae86e459
Elektromobilność.jpg 3651c101a6a5a581a5cf334cab437318
sesje.jpg 4fa65c705eec5a002c72da56838e2033
Bez nazwy-1.jpg 13d8e2bbfe222eea16db241fc753a711
b3.jpg 1f65d1b569d1b4eae408fb050336a995
OŚWIETLENIE.jpg dc2861662e709c0d66cab15f1cca084d
Bez nazwy-1.jpg 0cdf3d57351d1dc7c91d118f319caa64
podatek1.jpg bc79e7644416624cd6c5311af8fc85d8
sip.jpg abd6e6c7716dd62ff5ef556d724b00a9
metrobus.jpg eb9e2c5c6065b7ff45136e6e36f5da59
inwentaryzacja.jpg 7cd0c5d1b54e568ebfba8ac3f2c5d714
pomoc.jpg 545fdc083e53c499dc24aff9723f1d0e
Rodo.jpg 42f476ea77c124ede71e79259199aa81
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 401cec3188b44c8b447174375907bd28
ban2bb.jpg bb881c1be6bcdf72883500bc2bac8f53
ban3bb.jpg 5c59c8c45cd433a0c673242be95833e1