Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER222.jpg c747c3cc2242166a3187f017334753c1
biały.jpg 00b54608ac6021325793cb9de448430b
Ukraina PL
[04-03-2022]
1 2 3 4 5 6 7 8

Wniosek o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5.

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przebywających pod wskazanym adresem oraz w przypadku osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa domowego (np. akt własności, rachunek za energię elektryczną, decyzję podatkową, itp.)

WNIOSEK I KARTA


UWAGA! ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

  • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
  • Kobietom w ciąży.
  • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
  • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.


POMAGASZ UCHODŹCOM Z UKRAINY? SPRAWDŹ WAŻNE INFORMACJE I ADRESY

Pomoc ze strony mieszkańców Gminy Kozienice jest niesamowita. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i dobrym sercom schronienie i dach nad głową na terenie naszej gminy znalazło wielu obywateli Ukrainy. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwych form pomocy oraz osób, które tę pomoc zapewniają.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Kozienicach, nr tel. 48 611 71 74

E-mail:


ZGŁOŚ POTRZEBY, ZAOFERUJ POMOC

https://pomocdlaukrainy.kozienice.pl/

Nr tel. 48 614 67 62

E-mail:


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ITP.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kozienicach

26-900 Kozienice ul. Kopernika 8 lokal 30

przyjmuje dary  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 12.00 i od 17.00 do 19.00

zmiana godzin pracy  od dnia 4.04.2022, aż do odwołania 

codziennie w godz.8:00 do 12:00 i w środy w godz. 17:00- 19:00

przyjmujemy żywność o długim terminie, środki chemiczne, pampersy, nowe koce, śpiwory

Nie przyjmujemy odzieży używanej


POMOC UZYSKASZ W:

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

ul. Radomska 36, nr tel. 48 614 67 62

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

Zgłoś się do Punktu po: ubrania, żywność długoterminową, artykuły higieniczne, pieluchy


POMOC MEDYCZNA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (pomoc całodobowa)

Al. Wł. Sikorskiego 10

Nr tel. 48 679 71 00

Lekarska Spółka Partnerska "Familia" w Kozienicach

ul. Rodzinna 24

Nr tel. 48 382 05 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Millenium" w Kozienicach

ul. Radomska 11

Nr tel. 48 389 35 34

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Henryka Sienkiewicza 28

Nr tel. 48 614 30 30, tel kom. 509 006 633

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Warszawska 55

Nr tel. 48 614 68 87, tel kom. 509 006 644

NZOZ ANIMED S.C. Przychodnia Rodzinna w Kozienicach

ul. Lubelska 40

Nr tel. 48 614 20 52

VITAL-MED MERITUM

Świerże Górne 55

Nr tel. 48 614 75 18


WAŻNE!

Bezpłatna opieka medyczna dotyczy obywatela Ukrainy posiadającego zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


LEGALIZACJA POBYTU

Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie: www.ua.gov.pl

Całodobowa infolinia: 987 (obsługiwana również w języku ukraińskim)


EDUKACJA DZIECI

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół:

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w języku polskim i ukraińskim zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Można je znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/.../informacja-dla-rodzicow-dzieci...

Informacja skierowana jest do rodziców uczniów przybywających z Ukrainy i zawiera procedurę postępowania przy zapisie dziecka do szkoły.

W oparciu o powyższe zasady Gmina Kozienice informuje, że przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, rodzic lub dyrektor kontaktuje się z urzędem gminy, w której mieszka dziecko, celem wskazania szkoły, w której będzie mogło się uczyć.

Jeśli dziecko nie posiada dokumentów z dotychczasowej nauki (świadectwa, zaświadczenia itp.), jego przyjęcie nastąpi w oparciu o oświadczenie rodzica o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zgłoś potrzebę indywidualnej pomocy psychologicznej:


TŁUMACZ POLSKO-UKRAIŃSKI

Zgłoś potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza:


POMOC PRAWNA

http://www.oraradom.pl/1154-2/


POMOC NOTARIALNA

Kancelaria Notarialna Notariusz - Katarzyna Szeląg-Wiśniewska

Nr tel. 48 614 20 20,  tel kom. 606 424 542


Bieżące informacje na temat #napomocUkrainie:

www.kozienice.pl

https://www.facebook.com/kozienicegmina/

https://www.facebook.com/CUSKOZIENICE/


 WNIOSKI O REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZEDŁUŻENIE DO 120 DNI

40 zł za osobę dziennie to kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko- ukraińską granicę po 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu, na podstawie wniosku osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe lub innego podmiotu.

Jeśli osoba zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 120 dni).

Wniosek o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5.

WNIOSEK

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przebywających pod wskazanym adresem oraz w przypadku osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa domowego (np. akt własności, rachunek za energię elektryczną, decyzję podatkową, itp.)

KARTA

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

Wypełnione dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach (ul. Parkowa 5). 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pokój nr 17 - nr tel. 48 611 71 74.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli
w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenia nie pozyska również osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. Poz. 583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2022 r. Poz. 608.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png 97cf372e16b4e3391a975f9c60952c46
kamera online.jpg bf1696ab5fce8c7e2c68e742d07c6d64
w sieci.jpg e780846fd13a1e9ef95c91f7959150bd
Ukraina UA.jpg 02ce49713c70d07c001e9f8a652cdb88
Ukraina PL.jpg 427fdac7139da725be3aac19e628268e
NIANIA.jpg 5921107f063893c5dd34d6fc18fdad7e
ekokozienice.jpg 2a540d9eb8f84d4758c1e3e8530d18e4
RPOWM.jpg b9f353270cb389d6a4a98f845e247591
aktywność.jpg 529df528106d466675bab849a8445250
turystyczne2.jpg 6fd61b574b412455dca54e699912d3d7
Elektromobilność.jpg bb7deec4dc0067232cd7f29ee2914dbd
sesje.jpg 553fb5336db1d1d8c46347f04b127f79
Bez nazwy-1.jpg 4b2dd4c71b0d3543d3328b14a1c168db
b3.jpg 41d42364e3376c2f41adc5123b2300db
OŚWIETLENIE.jpg fe714d8e90cefa9d780b381dac383b48
Bez nazwy-1.jpg f6eb4d1380887642874bbd1b5fff75bd
podatek1.jpg 8bc10ff4e31cbce8bcbdb617fbab4d51
sip.jpg 46d2f505acbe6734b157b63278140e8c
metrobus.jpg f7b560fa6eac80a565ff26289272f2c4
inwentaryzacja.jpg 39ba70d1efa2e84950e2f833634af71b
pomoc.jpg a42131861d71295050eb989910f63814
Nfośigw.jpg 9b0fde6a4f5dfd453d2d1cb020fb8dd9
Rodo.jpg 662acc3c4c5c436b8c230b48c5a2963c
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg efec8cf804566d0307a23b460ca3f49b
ban2bb.jpg d1853363705cfb390bc3020dca16ac25
ban3bb.jpg 17ee0e673980f1e44ba4ccce86778be8