Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 81263d52e1431d316e4aef4866416107
biały.jpg 6a3f1eb73ea9d6b51837333444cf8ac4
Ukraina PL
[04-03-2022]
1 2 3 4 5 6 7 8

UWAGA! ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu „40 zł” w następujących terminach:

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

  • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
  • Kobietom w ciąży.
  • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
  • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

  • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wniosek o przyznanie świadczenia do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5.

Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przebywających pod wskazanym adresem oraz w przypadku osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa domowego (np. akt własności, rachunek za energię elektryczną, decyzję podatkową, itp.)

WNIOSEK I KARTA

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

Wypełnione dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach (ul. Parkowa 5). 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pokój nr 17 - nr tel. 48 611 71 74.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenia nie pozyska również osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. poz. 583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz. U. z 2022 r. poz. 1020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dz. U. z 2022 r. poz. 608.

 

POMAGASZ UCHODŹCOM Z UKRAINY? SPRAWDŹ WAŻNE INFORMACJE I ADRESY

Infolinia Urzędu Miejskiego w Kozienicach, nr tel. 48 611 71 74

E-mail:


ZGŁOŚ POTRZEBY, ZAOFERUJ POMOC

https://pomocdlaukrainy.kozienice.pl/

Nr tel. 48 614 67 62

E-mail:


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ITP.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kozienicach

26-900 Kozienice ul. Kopernika 8 lokal 30

przyjmuje dary  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 12.00 i od 17.00 do 19.00

zmiana godzin pracy  od dnia 4.04.2022, aż do odwołania 

codziennie w godz.8:00 do 12:00 i w środy w godz. 17:00- 19:00

przyjmujemy żywność o długim terminie, środki chemiczne, pampersy, nowe koce, śpiwory

Nie przyjmujemy odzieży używanej


POMOC UZYSKASZ W:

Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

ul. Radomska 36, nr tel. 48 614 67 62

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

Zgłoś się do Punktu po: ubrania, żywność długoterminową, artykuły higieniczne, pieluchy


POMOC MEDYCZNA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (pomoc całodobowa)

Al. Wł. Sikorskiego 10

Nr tel. 48 679 71 00

Lekarska Spółka Partnerska "Familia" w Kozienicach

ul. Rodzinna 24

Nr tel. 48 382 05 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Millenium" w Kozienicach

ul. Radomska 11

Nr tel. 48 389 35 34

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Henryka Sienkiewicza 28

Nr tel. 48 614 30 30, tel. kom. 509 006 633

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

ul. Warszawska 55

Nr tel. 48 614 68 87, tel kom. 509 006 644

NZOZ ANIMED S.C. Przychodnia Rodzinna w Kozienicach

ul. Lubelska 40

Nr tel. 48 614 20 52

VITAL-MED MERITUM

Świerże Górne 55

Nr tel. 48 614 75 18


WAŻNE!

Bezpłatna opieka medyczna dotyczy obywatela Ukrainy posiadającego zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


LEGALIZACJA POBYTU

Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronie: www.ua.gov.pl

Całodobowa infolinia: 987 (obsługiwana również w języku ukraińskim)


EDUKACJA DZIECI

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół:

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w języku polskim i ukraińskim zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Można je znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/.../informacja-dla-rodzicow-dzieci...

Informacja skierowana jest do rodziców uczniów przybywających z Ukrainy i zawiera procedurę postępowania przy zapisie dziecka do szkoły.

W oparciu o powyższe zasady Gmina Kozienice informuje, że przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, rodzic lub dyrektor kontaktuje się z urzędem gminy, w której mieszka dziecko, celem wskazania szkoły, w której będzie mogło się uczyć.

Jeśli dziecko nie posiada dokumentów z dotychczasowej nauki (świadectwa, zaświadczenia itp.), jego przyjęcie nastąpi w oparciu o oświadczenie rodzica o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zgłoś potrzebę indywidualnej pomocy psychologicznej:


TŁUMACZ POLSKO-UKRAIŃSKI

Zgłoś potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza:


POMOC PRAWNA

http://www.oraradom.pl/1154-2/


POMOC NOTARIALNA

Kancelaria Notarialna Notariusz - Katarzyna Szeląg-Wiśniewska

Nr tel. 48 614 20 20,  tel kom. 606 424 542


Bieżące informacje na temat #napomocUkrainie:

www.kozienice.pl

https://www.facebook.com/kozienicegmina/

https://www.facebook.com/CUSKOZIENICE/


 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg dc139008c4b4f485c5e049229f6bf49b
kamera online.jpg c90eba0992b1338c29ad2bbb42a7a6bd
Zasób 2@KOZIENICE.png 4d0fc903606da380a54df5e73ddbef4f
w sieci.jpg 043452537bc8d0853345439f02aaef4f
Ukraina UA.jpg c10eb2a9509fc7afda7d7f47bbc2a667
Ukraina PL.jpg 01218234ed5dc4d465dc4364ac091a98
NIANIA.jpg 27d2697547d5a87ff5142f282252cf8f
ekokozienice.jpg 163cdbfca061e83642779162ff46ee7c
RPOWM.jpg e6fd6a06fa95cace9a48bbb3ff5dd586
aktywność.jpg 306d3af30b0a6cdab90ebebb1da4d3f5
turystyczne2.jpg 6218bc4c535f2eadd9b3021e5b535a12
sesje.jpg ed8eda5ae851f4213542fdeb2393f448
Bez nazwy-1.jpg 62315e29c1a6a7b1734aba62f779af6c
b3.jpg b6ad7ad23afeab3b116b205d49c928c5
OŚWIETLENIE.jpg 4d0cf2690c6ef9e0234c19034ee4ede5
Bez nazwy-1.jpg 5f6461ed346b5d78acc49d44bcba6415
podatek1.jpg e475ccfabe15efcc3523a1d939b1bda7
sip.jpg 5ddcd7ddb996f43708405dd1d306da6e
metrobus.jpg 8b10f2a3e21dee155270fc12123f38c2
inwentaryzacja.jpg 4b87f9f60a5baff68f1a245f4650c35b
pomoc.jpg 96c2129c75c77bca07fb7347a5d4f864
Nfośigw.jpg 2913cc46296b5ed3517eb84a3ad8bf6e
Rodo.jpg 066711e59ee4c38f596d890b42c16047
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 891f580cb7762826471b95fdf2b1cf92
ban2bb.jpg c74deb112a2971e0cacd0b4a00fc4070
ban3bb.jpg 70094e26479e8e6cc4d5b3e39715815d