Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
4BANER222.jpg 6f2ee498c1baded0a21e039305cd48f9
biały.jpg c209f7c4465372ccee23fdcbed89ae75
Wnioski i opłaty
[03-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Numery kont do opłat na rzecz Gminy Kozienice:

Podatki i opłaty: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

OPŁATY

PODATKI LOKALNE

- opłata skarbowa (udzielanie pełnomocnictw, wydanie zaświadczeń, zezwoleń i inne)

- opłata za udostępnienie danych osobowych,

- opłaty cywilnoprawne: dzierżawa, użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie w prawo własności, prosument, trwały zarząd  i służebność gruntowa.

- opłata adiacencka, renta planistyczna;

- zajęcie pasa drogowego;

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,

- podatek rolny,

- podatek leśny.


Opłata za odpady komunalne: 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395

Kaucje i wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

44 1240 5703 1111 0000 4904 2762


1. Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor: Luiza Prus, tel. 48 611 71 71

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wniosek o wynajem lokalu pochodzącego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice

Druki do wypełnienia przy ubieganiu się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Wniosek o nadaniu nr PESEL dla obywatela Ukrainy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wnosek o zgłoszenie sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem świadczeń rzeczowych

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wniosek żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

Wniosek o uznanie za żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem świadczeń rzeczowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

wniosek o udzielenie-zmianę licencji TAXI 2023

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 2023

Taxi dodatkowe wypisy 2023

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia z zakresu transportu drogowego 2023

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego (Mały Grant)

Sprawozdanie z wykonania zadania pubicznego (Mały Grant)


2. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska

Dyrektor: Sylwia Gajda, tel. 48 611 71 31

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

Zgłoszenie eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia

Oświadczenie i zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych

Druk o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy PDF, DOC, Przykładowy wzór

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Oświadczenie o zrzeczeniu się od decyzji

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą drogę

Wniosek o podział z art. 95

Wniosek o wydanie decyzji o podziale

Wniosek o wydanie postanowienia o podziale nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie należności rozłożonej na raty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Wniosek o zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów - składany drogą elektroniczną.

Wniosek o przeprowadzenie oględzin

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadzczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wniosek przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - garaże

Informacja, klauzula oraz wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. rewitalizacji oraz przeznaczenia działek MPZP

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy

wniosek o zawarcie umowy dzierżawy


3. Wydział Finansowo - Budżetowy

Dyrektor: Iwona Kania, tel. 48 611 71 17

Od dnia 01.07.2019 obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Link do formularzy i deklaracji

Deklaracje, informacje i wnioski obowiązujące obecnie:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1/A

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 oraz załączniki ZDN-1 i ZDN-2

Deklaracja na podatek rolny DR-1 oraz załączniki ZDR-1 i ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny  DL-1 oraz załączniki ZDL-1 i ZDL-2

Informacja na podatek od nieruchomości IN-1 oraz załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

Informacja na podatek rolny IR-1 oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

Informacja na podatek leśny IL-1 oraz załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych


4. Wydział Edukacji

Dyrektor: Robert Boryczka, tel. 48 611 71 86

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne/zasiłek szkolny

Wniosek w sprawie organizacji przez gminę bezpłatego dowozu ucznia z niepełnosprawnością

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka

Potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza/będzie uczęszczał

Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli


5. Wydział Infrastruktury

Dyrektor: Piotr Szafran, tel. 48 611 71 41

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Instrukcja określenia zasad odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kozienice i terenach będących w zarządzie Gminy a naruszonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych.


6. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Dyrektor: Jarosław Traczyk, tel. 48 611 71 53

WZÓR - oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego (Mały Grant)

Sprawozdanie z wykonania zadania pubicznego (Mały Grant)

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Kozienice

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kozienice na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Kozienice

Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytu

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Gminy Kozienice za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe

Oświadczenie stypendysty (doc) / Oświadczenie stypendysty (pdf)

Zobowiązanie-stypendyści sportowi

Wniosek - zasady i warunki używania logo Gminy Kozienice

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załącznik nr 1 - opis obiektu

Załącznik nr 2 - deklaracja minimalne wymagania


7. Wnioski dotyczące funduszu sołeckiego

Formularz do wypełnienia - kosztorys 2016

Lista obecności

Protokół z zebrania wiejskiego

Uchwała z zebrania wiejskiego

Wniosek o dofinansowanie

Zaproszenie na zebranie wiejskie 2016


8. Oświadczenia majątkowe.

Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy (doc)

Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy (pdf)

Formularz oświadczenia majątkowego (wojta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy...) (doc)

Formularz oświadczenia majątkowego (wojta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy...) (pdf)


9. Oświadczenie zleceniobiorcy.

Oswiadczenie zleceniobiorcy z objaśnieniami 

Załącznik do oświadczenia zleceniobiorcy


Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
KozieniceNews - banner2.jpg 045f813909d0203122540ebd55b4aa24
kamera online.jpg 69a24b405e769c97b343d0a3e6eea57f
Zasób 2@KOZIENICE.png 2a172900a3247546e0b5a27a7d2091eb
w sieci.jpg 93585c542f45b9d48e19ba41eea57ec5
Ukraina UA.jpg 20d3b108ca9c8ed328338f91db40f915
Ukraina PL.jpg ac99c2e6bff5e96bf326c8de5a9d43f5
NIANIA.jpg 7a3087b060380d0282012c1574ec8ca0
ekokozienice.jpg 19a8093e1c355315bb65575b497b9257
RPOWM.jpg 1508a9d698d76096eb8110f333e55b34
aktywność.jpg 431cd948c7531098d3c1c5afc7013dce
turystyczne2.jpg 2adf3700a6bfc95c8cb12532d5f48c0c
sesje.jpg 291fa7f6308bfde27d0bb91c0bf14422
Bez nazwy-1.jpg d3fc78dab67bdd26cffd2ba7d6cb65b6
b3.jpg a69f4f1008bc246358f141d1916feb3e
OŚWIETLENIE.jpg 6418dfc6785b41cd3767f8386804570f
Bez nazwy-1.jpg ef172ab4c9e373b94aa140056966fb55
podatek1.jpg 23a5becfb414e2a51607beb757cf57ab
sip.jpg 9368823ee8a095785d3beeb2b2e6dd6e
metrobus.jpg 0437aa237504fbae4f90afa5ad49a922
inwentaryzacja.jpg dd53aae57823a8b00e1272b995b932df
pomoc.jpg ebdd4c1c3c98bf76928ef616e295b5e6
Nfośigw.jpg 67e658a5327573e3e3f5287f9a40b6fa
Rodo.jpg 67f089c604fa79d5ac9539516963dfc8
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg f0f804c1162c87389e09a816171dee7b
ban2bb.jpg 5d02b74c34febcd22bae59bab92c1d2c
ban3bb.jpg 6e51e478444df224727a55952de7ee95