Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 3cd7487076a9facb24d3b6755569dfbf
AKTUALNOŚCI
[11-04-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Projekt: 

"ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KOZIENICE"

KALENDARIUM PROJEKTU:

październik- grudzień 2016r.

 WFOŚiGW w Warszawie pełniący rolę Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2007-2013 przeprowadził kontrolę trwałości projektu, która potwierdziła prawidłowość prowadzonych działań w okresie trwałości projektu. 

październik 2013r.

Instytucja Wdrażająca zatwierdziła 15 – końcowy wniosek o płatność dla projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice, a tym samym zaakceptowała realizację projektu.

Łącznie Gmina Kozienice otrzymała dofinansowanie w kwocie 22 259 321,66 złstyczeń 2013 r. 
Podpisanie aneksu Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie do umowy na dofinansowanie, określającego wydatki kwalifikowane i kwotę dofinansowania wynikające z opracowanej analizy finansowej Projektu. 


19 grudnia 2012 r. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był organizatorem konferencji dotyczącej stanu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie mazowieckim. 
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pan Tomasz Skrzyczyński powitał zaproszonych gości i ocenił tegoroczną współpracę z Beneficjentami i kwoty dofinansowania z Unii Europejskiej przekazanych na rzecz beneficjentów POIiŚ z Mazowsza – To olbrzymie środki przeznaczone na poprawę gospodarki wodno – ściekowej. Łączna wartość Projektów POIiŚ na Mazowszu (w ramach podpisanych umów) to ponad 736 mln zł, a łączna wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 400 mln zł. Od roku 2009 wpłynęło do nas 151 wniosków o płatność(na podstawie których (do końca listopada 2012 r.) Fundusz wypłacił i poświadczył kwotę 195 mln zł. 
Podczas konferencji Pan Igor Czerwiński – zastępca burmistrza gminy Kozienice omówił na podstawie przygotowanej prezentacji poszczególne etapy realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kozienice”, a na koniec kozienicka inwestycja zaprezentowana została w przygotowanym materiale filmowym. 
Na zakończenie Pan Krystian Szczepański – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie - przedstawił wykład pn.: „Problemy i dobre praktyki na etapie wdrażania projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ”. 


14 grudnia 2012 r. 
W pensjonacie Ośrodka Rekreacji KCRiS odbyła się ostatnia konferencja podsumowująca największy Projekt realizowany przy współudziale środków zewnętrznych czyli „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Kozienice”. 
Na realizację Projektu udało się pozyskać dotację z Unijnego Funduszu Spójności 
w rekordowej kwocie: 22 700 364,05 zł. Natomiast całkowity koszt realizacji prac wodno – kanalizacyjnych wyniósł ponad 40 milionów złotych. 
Spotkanie otworzył burmistrz Tomasz Śmietanka. Po oficjalnym powitaniu gości w kilku słowach podsumował przedsięwzięcie. Dotarliśmy do finału długoletniego procesu szeroko rozumianej gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy zapoczątkowanej jeszcze przez poprzedniego burmistrza, a następnie kontynuowanej przez obecne władze przy mocnym wsparciu kolejnych rad miejskich – informował zgromadzonych. Inwestycja ta wpisuje się w liczne proekologiczne działania realizowane na ziemi kozienickiej. Celem Projektu jest odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych 
na terenie gminy zgodnie z dyrektywami unijnymi, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia oraz zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, w tym m.in. w ramach sieci Natura 2000 oraz w obszarach chronionego krajobrazu - wyliczał burmistrz Śmietanka. 
Na zakończenie burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu za skuteczną i dobrze wykonaną pracę, dzięki której praktycznie cały obszar miejski i wiejski gminy Kozienice, jako jednej z nielicznych w Polsce, został zwodociągowany i skanalizowany w 100%. 
Szczegółowych informacji na temat procesu realizacji i ich wynikach udzielił koordynator Projektu, a obecnie także prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Robert Wojcieszek. 
Zastępca burmistrza ds. technicznych - Igor Czerwiński, który z ramienia Urzędu Miejskiego czuwał nad inwestycjami przypomniał, iż równolegle do tego dużego Projektu realizowane były inne – równie ważne, ale mniejsze - projekty, m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Tyrzyńskiej, Dąbrówkach i Samwodziu oraz w Staszowie. Łączne koszty realizacji wszystkich projektów składających się na zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kozienice wyniosły ponad 50 mln złotych z czego aż 27 milionów to fundusze europejskie – dodał burmistrz Czerwiński. 
Po konferencji wszyscy goście zostali zaproszeni do zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Podczas zwiedzania zaprezentowano nowoczesną suszarnię słoneczną oraz nowy - trzeci - ciąg technologiczny. 

grudzień 2012 r. 
Wydana została decyzja na użytkowanie obiektów oczyszczalni ścieków w Kozienicach 

listopad 2012 r. 
Audyt zewnętrzny Projektu z poniesionych wydatków za rok 2011. 

październik 2012 r. 
Końcowy odbiór kontraktu pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach”. 

lipiec 2012 r. 
Złożony został końcowy wniosek o płatność na kwotę: 1 153 799,09 PLN stanowiącą 5% kwoty dofinansowania. Zakończyło to ponoszenie wydatków kwalifikowanych. 

13 czerwca 2012 r. 
Najmłodsi mieszkańcy Gminy Kozienice z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kozienicach udali się z wizytą do kozienickiej Stacji Uzdatniania Wody, na ul. Rodzinnej. W rolę gospodarza wcielił się osobiście Prezes Zarządu KGK Sp. z o.o. – Robert Wojcieszek, który poza oprowadzeniem dzieci po terenie stacji objaśniał im także tajniki jej działania. Na zakończenie przedszkolaki miały okazję do przejażdżki specjalistycznym samochodem, służącym do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej zakupionym w ramach realizacji Projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

kwiecień/maj 2012 r. 
Trwa realizacja końcowych robót i dostaw na ostatnim kontrakcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach” 

luty/marzec 2012 r. 
Działania promocyjne – informacyjne związane z Projektem pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" prowadzone były podczas spotkań władz samorządowych z mieszkańcami sołectw oraz osiedli Gminy Kozienice. Przedstawiciele JRP - podczas tych zebrań – informowali o zakończonych inwestycjach na poszczególnych kontraktach Projektu, zasadach finansowania i rozliczania, a także rozdawali ulotki oraz wnioski na dostawę wody i odprowadzania ścieków. 

17 stycznia 2012 r. 
Wybudowane sieci – wodociągowa i kanalizacyjna – zgłoszone zostały do użytkowania 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

grudzień 2011 r. 
Zakończone i odebrane zostały inwestycje na poszczególnych kontraktach Projektu nr 39/2009: 
Kontrakt nr 2.2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice). 
Wartość netto wykonanych robót zgodnie z umową – 4 793 426,47 zł 
Wykonano: 
- Sieć wodociągowa z przyłączami – 15,73 km 
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami - 13,06 km 
- Przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem – 1 kpl 
- Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem – 86 kpl 
Kontrakt nr 2.3 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś). 
Wartość netto wykonanych robót zgodnie z umową – 4 841 266,38 zł 
Wykonano: 
- Sieć wodociągowa z przyłączami – 16,19 km 
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami - 15,86 km 
- Przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem – 1 kpl 
- Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem – 95 kpl. 
Kontrakt nr 2.5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w miejscowości Psary. 
Wartość netto wykonanych robót zgodnie z umową – 2 022 943,88 zł 
Wykonano: 
- Sieć wodociągowa z przyłączami – 4,19 km 
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami - 3,28 km 
- Przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem – 3 kpl 
- Modernizacja przepompowni sieciowej w Rudzie – 1 kpl. 
- Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem – 11 kpl. 

14 grudnia 2011 r. 

Realizacja Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską, pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice”, wkracza w końcową fazę. Aktualny stan realizacji prac największej inwestycji w Gminie Kozienice został zaprezentowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się dnia 14 grudnia br. w Pensjonacie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. 
Konferencję otworzył Pan Igor Czerwiński – zastępca burmistrza Gminy Kozienice ds. technicznych, który nadzoruje realizację Projektu. Powitał on wszystkich zgromadzonych, dziękując za duże zainteresowanie gminną inwestycją. Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się m.in.: przedstawiciele Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownicy Urzędu Miejskiego i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - zaangażowani w realizację Projektu, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele wykonawców, mieszkańcy Gminy Kozienice, a także lokalne media. 
Głos w imieniu Prezesa WFOŚiGW w Warszawie zabrał Pan Jarosław Sarul, który podziękował za zaproszenie i pogratulował dotychczasowej pracy przy realizacji Projektu. Przedstawił on także w pozytywnym świetle współpracę swoją, jak i instytucji, którą reprezentuje z kozienicką Jednostką Realizującą Projekt. Dodajmy, iż koordynatorem działań JRP jest Pan Robert Wojcieszek. 
Po uroczystych powitaniach mieliśmy okazję wysłuchania prezentacji przygotowanej przez Pana Marka Czernika – przedstawiciela firmy Safege, która zajmuje się sprawami popularyzacji i promocji kozienickiej inwestycji. W prezentacji mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnym stanem realizacji Projektu oraz zasadami jego finansowania. Aktualnie zrealizowane zostały prace za kwotę ponad 28 mln złotych, na co składają się pieniądze unijne (około 16 mln), a także wsparcie – w postaci pożyczki – z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6 450 000 PLN. 
W ramach Projektu wybudowano ponad 46 km sieci wodociągowej i prawie 42 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie i Psary. Od podstaw wybudowana została stacja uzdatniania wody w Janowie, natomiast dwie pozostałe: w Stanisławicach oraz w Łuczynowie przeszły gruntowną modernizację. Trwają ostatnie prace odbiorowe na zadaniach związanych z budową sieci wodno – kanalizacyjnych, wciąż trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 
Należy podkreślić, iż jest to jedna z największych inwestycji realizowanych ze środków unijnych na Mazowszu - a nawet w skali kraju - która wpisuje się w liczne proekologiczne przedsięwzięcia w Gminie Kozienice. W wyniku jej realizacji do sieci kanalizacji wodociągowej podłączonych zostanie około 2 300 osób. Realizacja projektu zapewniającego prawidłową gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy korzystnie wpłynie na poprawę infrastruktury sanitarnej oraz stworzy lepsze warunki życia naszym mieszkańcom. Zapewni również znaczną poprawę środowiska na obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000. 
Po zakończeniu wystąpienia konsultanta Safege ciekawą prezentację przedstawił Pan Wojciech Stawiany z Zespołu Strategii i Współpracy w Departamencie Komunikacji i Strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.; „ Problematyka środowiska, energetyki i klimatu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020”. 
W drugiej – wyjazdowej – części konferencji wszyscy uczestnicy udali się na teren kozienickiej oczyszczalni ścieków. W obecności przedstawiciela Wykonawcy mogli naocznie zweryfikować postępy realizowanej inwestycję na terenie oczyszczalni. Na początku uczestnicy zapoznali się z zakresem zaplanowanych prac na obiekcie, a następnie oglądali zaawansowanie robót i ich wyniki w postaci m.in. słonecznej suszarni odpadów. Udało się także przyjrzeć pracy specjalistycznego samochodu do wypompowywania ścieków i do udrażniania rur kanalizacyjnych, który zakupiony został w ramach realizacji Projektu. 
Konferencja zakończyła się miłym akcentem w postaci wspólnego składania życzeń świątecznych i noworocznych. 

17 listopada 2011 r. 
W Sali konferencyjnej Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odbyło się spotkanie robocze Jednostki Realizującej Projekt oraz Zarządu KGK Sp. z o.o. z przedstawicielami sołectw objętych zasięgiem Projektu w celach informacyjno – promocyjnych. Po przedstawieniu aktualnego stanu zaawansowania prac na poszczególnych kontraktach i obopólnej wymianie informacji, przekazane zostały – do dystrybucji pośród mieszkańców - wnioski na dostawę wody i odprowadzania ścieków. 

31 sierpnia 2011 r. 

Dnia 31 sierpnia br. do Kozienic z roboczą wizytą przybyła delegacja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele z Zastępcą Prezesa Zarządu - Panem Andrzejem Noconiem. 
Jej głównym celem było powzięcie informacji na temat realizacji i zaawansowania prac dotyczących inwestycji prowadzonej przez Gminę Kozienice pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice”. 
Gości powitali: zastępca burmistrza Igor Czerwiński oraz koordynator Projektu - Robert Wojcieszek. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Kozienicach wszyscy udali się na teren oczyszczalni ścieków w Kozienicach, aby pokazać aktualny stan zaawansowania robót. Na miejscu zgromadzeni wysłuchali informacji na temat rozbudowy i modernizacji oczyszczalni przedstawionych przez wykonawcę robót oraz obejrzeli krótki materiał filmowy ukazujący przebieg prac. Następnie – prowadzeni przez kierownika robót – zweryfikowali zaawansowanie prac krótką wizytacją placu budowy. 

21 czerwca 2011 r. 

21 czerwca br. w Pensjonacie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano zaproszonym gościom oraz wszystkim zgromadzonym aktualne zaawansowanie realizacji prac inwestycji prowadzonej przez Gminę Kozienice pod nazwą: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice”. 
Zgromadzonych na konferencji powitał zastępca burmistrza Igor Czerwiński, który czuwa nad inwestycją z ramienia Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, zaangażowani w realizację Projektu pracownicy Urzędu Miejskiego i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele Rady Miejskiej, a także przedstawiciele wykonawców. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o Projekcie, które zostały przedstawione przez konsultanta z firmy Safege Polska - Marka Czernika. 

Do chwili obecnej zrealizowano prace za kwotę ponad 21 milionów złotych – w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 9 630 561 zł, a wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w postaci pożyczki) to kwota 6 450 000 zł. W ramach Projektu budowane jest 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji tej inwestycji na terenie gminy podłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej będzie ok. 2.300 osób. Aktualnie zakończono pracę na trzech stacjach uzdatniania wody w: Janowie, Łuczynowie i Stanisławicach, część prac zrealizowano już także w kozienickiej oczyszczalni ścieków, wciąż trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na druga część, podczas której mieli okazję przyjrzeć się z bliska inwestycje już zrealizowane oraz te które są w trakcie realizacji. Pierwszym odwiedzonym miejscem była kozienicka oczyszczalnia ścieków. Na miejscu zapoznano się z zakresem zaplanowanych prac. Przedstawiciele wykonawcy realizującego ten kontrakt poinformowali - w przygotowanej prezentacji - o tym co już udało się zrobić oraz co jeszcze pozostało do wykonania. Następnie wszyscy udali się na teren oczyszczalni aby obejrzeć zaawansowanie robót. Ukończona jest i już funkcjonuje słoneczna suszarnia odpadów. Wykorzystywany jest także zakupiony w ramach Projektu specjalistyczny samochód do wypompowywania ścieków i do udrażniania rur kanalizacyjnych. Kolejnym przystankiem uczestników konferencji była stacja uzdatniania wody w Janowie - tu burmistrz Igor Czerwiński dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy informującej w ramach jakiego projektu inwestycja ta została wykonana. Takie same tablice odsłonięte zostały w dwóch pozostałych stacjach uzdatniania wody w Stanisławicach i w Łuczynowie. W Stanisławicach dokonali tego zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska oraz koordynator projektu Robert Wojcieszek, a w Łuczynowie przedstawicielki WFOŚiGW Magdalena Kopeć i Betina Wysocka – Bereda oraz członek zarządu i v-ce dyrektor KGK Andrzej Skrok. Stacja uzdatniania wody w Janowie budowana była od podstaw natomiast dwie pozostałe przechodziły gruntowną modernizacje. 

   

Zakończenie realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice” planowane jest na koniec bieżącego roku. 


7 kwietnia 2011 r. 

Promocja Projektu pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice”, wspieranie rozwoju gospodarczego na Mazowszu, możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, sposoby pozyskiwania dotacji na rozwój mazowieckich firm min. o tym rozmawiano podczas konferencji „Mazowsze - Energia i Środowisko”. Została ona zorganizowana przez Gminę Kozienice w ramach realizowanego „Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości”. 
Konferencja odbyła się w Sali Konferencyjnej Pensjonatu KCRIS. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Zabierając głos mówił o walorach Kozienic: przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych oraz przypomniał, iż jest tu prowadzonych wiele inwestycji proekologicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów z Kozienic, Zwolenia i Magnuszewa , Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” oraz przedsiębiorcy z regionu radomskiego. 

   

7 luty - 14 marca 2011 r. 

Podczas - corocznie organizowanych - spotkań mieszkańców sołectw oraz osiedli z władzami samorządowymi, radnymi, dzielnicowymi promowany był Projekt pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". Poza wizerunkowa kampanią w postaci banera oraz ulotek informacyjno - promocyjnych obecni na spotkaniach pracownicy Jednostki Realizującej Projekt odpowiadali kompetentnie na zadawane pytania dotyczące stanu zaawansowania prac, zasad finansowania, korzyści płynących z realizacji Projektu. 

   

22 grudnia 2010 r. 

Gminie Kozienice została wypłacona pożyczka w kwocie 5 mln złotych zgodnie z umową nr 0168/10/FS/OWS/P z dnia 25.10.2010 r. 

20 grudnia 2010 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził gminny VI wniosek o płatność dla projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" o kwocie wydatków kwalifikowanych 2 350 604,66 zł i kwocie do wypłaty 1 998 013,96 zł 

15 grudnia 2010 r. 

Odbyła się kolejna – już druga - konferencja dotycząca realizacji projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". Podczas spotkania poinformowano zgromadzonych na temat zaawansowania prac dotyczących inwestycji prowadzonej przez Gminę Kozienice. Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się zastępcy burmistrza, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaangażowani w realizację Projektu, przedstawiciele Rady Miejskiej w Kozienicach oraz mieszkańcy terenów, które swym zasięgiem obejmie inwestycja, a także przedstawiciele mediów. Zgromadzeni wysłuchali informacji o Projekcie przedstawionych przez Konsultanta z firmy Safege Polska oraz obejrzeli materiał filmowy ukazujący przebieg prac. 
Spotkanie odbyło się w Pensjonacie na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu. 

25 października 2010 r. 

Podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia pożyczki w kwocie 5 000 000 złotych na realizację projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

15 października 2010 r. 

W ramach realizacji projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" zakupiono specjalistyczny samochód, służący do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej. Ma być on wykorzystywany w szczególności na potrzeby przydomowych przepompowni ścieków. Pojazd ten wyposażony jest w motopompę i pompę szlamową, co jest bardzo przydatne w przypadku zatkania rur kanalizacyjnych jak również przy lokalnych podtopieniach. Zbiornik posiada dwie komory, na wodę czystą i brudną. Zainstalowane pompy z filtrami pozwalają na wykorzystywanie wody deszczowej spod oczyszczalni, co jest bardzo praktyczne, gdyż w innych tego typu pojazdach wymagane jest wykorzystywanie czystej wody. 
Koszt auta wyniósł ponad 919 tyś. złotych. 

8 września 2010 r. 

Odbyła się konferencja w Pensjonacie na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego poświęcona realizacji projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" 


19 lipca 2010 r. 

Ogłoszono wyniki postępowania na dostawę pojazdu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kozienice. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła: 
WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH WUKO HANDEL Sp. z o.o. z Łodzi i to ona zrealizuje przedmiot zamówienia. 

3 czerwca 2010 r. 

Ogłoszono przetarg na zakup specjalistycznego samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kozienice. 

28 maja 2010 r. 

Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary". 

16 kwietnia 2010 r. 

Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy - SUW Stanisławice i SUW Łuczynów wraz z projektami Wykonawczymi, Pozwoleniami na Budowę. 

11 kwietnia 2010 r. 

Rozpoczęcie prac budowlanych na oczyszczalni ścieków. 

   

29 marca 2010 r. 

Podpisanie umowy z firmą P.B.I. "Sanitex" Wiesław Urynowicz, 26-900 Kozienice, Łuczynów 63 A na wykonanie usługi: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary". 

16 marca 2010 r. 

Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w: 
- m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś). 
- m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice). 

11 marca 2010 r. 

Podpisanie umowy z Konsorcjum firm: 
AWBUD Sp. z o.o., ul. Reja 4, 42-440 Fugasówka oraz 
STALBUDOM ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa na wykonanie usługi: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach". 

01 marca 2010 r. 

Podpisanie umowy z firmą P.I.S.K. Dybowski-Bakart Sp. z o.o., ul. Goździków 25, 04-231 Warszawa na wykonanie usługi: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody: SUW Łuczynów i SUW Stanisławice". 

12 stycznia 2010 r. 

Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie usługi: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś)". 

11 stycznia 2010 r. 

Podpisanie umowy z Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie oraz 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska BUSKOPOL Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój na wykonanie usługi: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice)". 

1 grudnia 2009 r. 

Podpisanie umowy z firmą BUD-INVENT Sp. z o. o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa na wykonanie usługi: Inżynier dla zadań inwestycyjnych Projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

12 listopada 2009 r. 

Podpisanie umowy z firmą SAFEGE S.A., 15-27 Rue du Port, Parc de l’lle 92000 Nanterre, Francja, Oddział w Polsce na wykonanie usługi: Konsultant dla zadań inwestycyjnych Projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

23 września 2009 r. 

Zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą pierwszego wniosku o płatnośćdla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" 

13 sierpnia 2009 r. 

Podpisanie umowy (nr 1/2009/POIiŚ) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu. 

8 czerwca 2009 r. 

Uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

30 października 2008 r. 

Powiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozytywnej ocenie Wniosku. 

25 sierpnia 2008 r. 

Złożenie Wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 89516b1a87f7e9ecc3cbf9481518f7d5
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 6ac8d4f3dfbd7a35d905355639a5d54f
ekokozienice.jpg 5a554f1eb0eada88920d01fb4583fea0
RPOWM.jpg 375e9bc472f39868494088f5422559d2
aktywność.jpg d98ea2135bc1377ca0162656b971d3d9
turystyczne2.jpg 8b6ca37c5858dd6de1deba82cee12309
PSE1.jpg e735bfbc3ed05a401d28fc199f030a59
enea.jpg f57412f08f66f6ca2efe314da4ecdece
Elektromobilność.jpg 4f4177ccbf4178e82e218536a4092e13
sesje.jpg 5ccc7abd500ebd87f7a3b14d9f7a1f3a
Bez nazwy-1.jpg 8ae0e46ada5b3628e5a5284f5ae97cb7
b3.jpg 2292b82304a162a69e949ccd9d311db6
podatek1.jpg de410fb93a65d876b987d12608b73fee
sip.jpg 9ad3c110127f87c5902c427baa9f27d0
metrobus.jpg 5b3a10d7fcdd06262890249144c35ecb
pomoc.jpg 15758a49ea8b8c8f85ff7b00d836dca0
KOU.jpg 267e61932bd17fc45b08693ec891e281
Rodo.jpg 6b596f3245afa33df0c836be9fc0c582
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 77910a885c753d227cfdcb77387a0862
ban2bb.jpg 51a765a3c2c2a613544b079bb6afa426
ban3bb.jpg 7d7a8a9c68e4ebfd31555f5fdd2b859a