Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
BANER.jpg 7a8b5f5528c620e43c49b11e74e5cee7
biały.jpg ea67d5fbead93a48d423fd5bd36ff481
Terminy składania deklaracji i informacji oraz terminy płatności podatków i opłat
[22-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Terminy składania deklaracji i informacji 
oraz terminy płatności podatków i opłat.

P O D A T K I

Nie wystawia się decyzji w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości gdy wysokość zobowiązania nie przekracza 9,49 zł.

 • Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (osoby fizyczne)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

I rata - do 15 marca każdego roku podatkowego,

jeżeli podatek wyniesie od  9,50 zł – 100,49 zł – płatny będzie jednorazowo do 15 marca,

II rata - do 15 maja każdego roku podatkowego,

III rata -do 15 września każdego roku podatkowego,

IV rata -do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 • Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

Deklaracja na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – podatek płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

 • Podatek rolny (osoby prawne)

Deklaracja na podatek rolny – w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

I rata - do 15 marca każdego roku podatkowego,

              jeżeli podatek wyniesie od  9,50 zł – 100,49 zł – płatny będzie jednorazowo do 15 marca,

II rata - do 15 maja każdego roku podatkowego,

III rata - do 15 września każdego roku podatkowego,

IV rata - do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

 • Podatek leśny (osoby prawne)

Deklaracja na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – podatek płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

 • Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)

Deklaracja na podatek od środków transportowych – w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

do 15 lutego każdego roku  podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 

 

 O P Ł A T Y

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkanych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkanych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania

 • przelewem na rachunek bankowy Banku PEKAO S. A. O/Kozienice:

36 1240 5703 1111 0010 9312 5395

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5
 • u sołtysa

 

w następujących terminach:

- za I kwartał do 15 marca                                - za III kwartał do 15 września

- za II kwartał do 15 maja                                  - za IV kwartał do 15 listopada

 

  • Opłata za użytkowanie wieczyste, przekształcenie w prawo własności, dzierżawę roczną, trwały zarząd oraz służebność gruntową

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  do  31 marca  każdego  roku  kalendarzowego

  • Opłata za miesięczną  dzierżawę.

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  do  25  każdego miesiąca roku kalendarzowego

  • Wykup lokali  płatny w ratach .

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  do 10  stycznia roku kalendarzowego,

  do 10  kwietnia roku kalendarzowego,

  do 10  lipca roku kalendarzowego;

  do 10  października  roku  kalendarzowego.

  • Program  PROSUMENT  - spłata pożyczki.

  TERMINY PŁATNOŚCI:

  do 10  stycznia roku kalendarzowego,

  do 10  kwietnia roku kalendarzowego,

  do 10  lipca roku kalendarzowego;

  do 10  października  roku  kalendarzowego.

   

  • Opłata adiacencka – obowiązek  wniesienia opłaty powstaje po upływie 14 dni, od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna.

   

  • Opłata skarbowa – obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej powstaje:

   

  1. od dokonania czynności urzędowej  - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku;
  2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie  lub podmiocie, o którym mowa w art.1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
  5. od przedmiotu opłaty  określonego  w art. 2 ust. 2  - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy.

   Wpłat opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, przelewem na rachunek bankowy oraz u inkasenta opłaty skarbowej/kasa Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 28/.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Zasób 2@KOZIENICE.png db302dc052be8da6a2e47777813a81dc
kamera online.jpg ba89ad9445af98108d223212d094bb89
w sieci.jpg 6dec4f7cfdabfdc5e5a80601e6d48a9a
Ukraina UA.jpg 3286d7fb7c4dac8b8c435476debb7667
Ukraina PL.jpg 21c439788e6805e0bf74dcca56d7cb00
NIANIA.jpg 705b8412023357578fde6590197728e7
ekokozienice.jpg 82fb43630de6fb96b3b7eafbb96fbdb0
RPOWM.jpg a3565ded17c1d039c1f167486edcccbd
aktywność.jpg b918e9a7841de21da30297c1f2410ce8
turystyczne2.jpg b9815de56a7d4c31d68d91a11c958100
Elektromobilność.jpg 0dbdcff7875bee3085dfef6a1356b066
sesje.jpg 12bd7613906df0d2271e9e25ba14a99d
Bez nazwy-1.jpg 4c094f7a68db851d52f38ad2cd12523b
b3.jpg d140f6e3065545623cd65876abe0b4fe
OŚWIETLENIE.jpg 1f0c1451237178bec28475cf1c1bcc1b
Bez nazwy-1.jpg e6baac50704f004c4d8e490b032c5092
podatek1.jpg 4161a3341f97e5daf7c95835e02a69c8
sip.jpg 3db26736dfc67ac26aa14a8c93fb65ef
metrobus.jpg fae6fd7a6294f1bbf94b3def5b348a6a
inwentaryzacja.jpg bfaa544e876af539843eab1eb03b5711
pomoc.jpg 582e319aa624f3e630dd436dd3707154
Rodo.jpg 5ce32377328daa704b366f832ce0ea02
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg bb27fd4f1ddb7e85e1161391fa55e22c
ban2bb.jpg b99e118bacd6f791f755c40bd965b7b1
ban3bb.jpg 6dfe05763bc28667ef8dc3562052e38c