Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Mieszkalnictwo
[16-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Mieszkalnictwo
 • Na dzień 01.01.2016r. Gmina Kozienice posiada 318 lokali mieszkalnych w tym: 213 lokali i udział w częściach wspólnych w 52 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
 • 105 lokali w 9 budynkach z pełnym udziałem Gminy.

W oparciu o analizę złożonych wniosków potrzeby mieszkaniowe w Gminie Kozienice na dzień 01.01.2016r. szacuje się na około 66 mieszkań w tym :

 • 20 lokali mieszkalnych
 • 46 lokali socjalnych

W roku 2015 przydzielono 18 lokali ( uzyskanych w wyniku ruchu ludności na terenie gminy Kozienice) tj.

 • 8 lokali mieszkalnych ( w tym: 2 lokale po uregulowaniu zaległości i spełnieniu warunków zgodnie z obowiązująca uchwałą Nr XXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice, 6 lokali mieszkalnych, uznając (zgodnie z „Art.691.§1. K c.) głównymi najemcami, osoby wspólnie zamieszkujące a niebędące współnajemcami lokalu.
 • 10 lokali socjalnych ( w tym: jeden zamienny z uwagi na trudne warunki lokalowe , 4 lokale dla rodzin w związku z realizacją prawomocnego wyroku Sądu o eksmisję).

Powyższe lokale zostały przydzielone rodzinom ubiegającymi się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, zgodnie z listą oczekujących na przydziału lokalu, oraz eksmisji.

Zasiedlanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy jest dokonywane na podstawie list wynajmu opracowany przy aktywnym udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Gmina realizuje mieszkaniowy zasób gminy w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: ( Dz. U. z 2014r. poz.150).

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kozienice administrowany i zarządzany jest przez gminną jednostkę budżetową „ Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”.


Dodatki mieszkaniowe

Mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej Gmina przyznaje dodatki mieszkaniowe.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 2. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy nie przekracza: 
  - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe) wysokość 175 % najniższej emerytury (brutto) tj. 1750,00 zł (obowiązuje od 01.03.2017) 
  - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe) wysokość 125 % najniższej emerytury tj. 1250,00 zł (obowiązuje od 01.03.2017) Najniższa emerytura od 1 marca 2017 roku wynosi  1000,00 zł.
 3. Normatywna powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać więcej niż 30 % ustalonej ustawowo normy odpowiednio do liczby osób w rodzinie.

Dla 1 osoby - 35,0 m2 + 30 % = 45,5 m2

Dla 2 osób - 40,0 m2 + 30 % = 52,0 m2

Dla 3 osób - 45,0 m2 + 30 % = 58,5 m2

Dla 4 osób - 55,0 m2 + 30 % = 71,5 m2

Dla 5 osób - 65,0 m2 + 30 % = 84,5 m2

Dla 6 osób - 70,0 m2 + 30 % = 91,0 m2

(dla większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się o 5 m2)

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.


Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

Kim jest odbiorca wrażliwy? Zgodnie z ustawą - odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego.

Zgodnie z Obwieszczeniem ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku (M.P. z dnia 20 kwietnia 2017 r.) dodatek energetyczny dla niżej wymienionych gospodarstw domowych wynosi miesięcznie: 
1) prowadzone przez osobę samotną - 11,22 zł 
2) składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł 
3) składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty

Wniosek, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wypłata dodatku

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

WNIOSKI O DODATEK ENERGETYCZNY MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOZIENICACH.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
rpowm.png 2fd77a0135afd772ea7197a2dee38a9c
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[21-06-2016]
b2.jpg 184d6d9c09ff3ed899fe68af5c8ab653
Bez nazwy-1.jpg 5cf5ee98e39b3c1aa66cc2cce936ab87
b3.jpg 20de738152843704b04b6fb81f62328d
500.jpg 32b3246e01b477f2f6a48a2e3878bad4
podatek1.jpg 49b38040557dcd42ab1df959ba6dda42
sdi_2.jpg 47c26694694e0f3e3f4d0b63bc3b040b
sip.jpg b63c8db09ccbe7e77541330cf8e333e4
fs.jpg 052f1cb0d7f1f1887753b67d59bea459
rewitalizacja.jpg 6f45fabf0a78475fd969771cb1cb73fc
czujniki.jpg aea9866de9e2746e195b9eb59620b6fd
metrobus.jpg 59ba2688cdd26b1d474df985d77d15e5
KOU.jpg b5673d36bf7bcc42ae2b92a9cb348387
e-składka.jpg a913312208891e0a879c422abc9c54e8
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg dad4189d893311762b27dd8f7d204b09
ban2bb.jpg b604da8bc0921d2009b0e61884f6ca4e
ban3bb.jpg 28234986ac8e35f2ba44f3dd78298a21