Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 376731b4250898fe66b5b1bcc0a0d33e
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
[11-12-2015]
1 2 3 4 5 6 7 8

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M. Curii Skłodowskiej 3
26-900 Kozienice
tel. 048 614 88 58
www.mgopskozienice.go.pl
Kierownik: Halina Grudzień

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach został powołany Uchwałą nr XI/64/90 Rady Miasta Kozienice z dnia 29 marca 1990roku. Natomiast Uchwałą nr XIII/179/99 Rady Miasta i Gminy w Kozienicach z dnia 15 października 1999 roku z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2000 roku - utworzona została jednostka budżetowa. Rejonem działania Ośrodka jest teren miasta i gminy Kozienice.


Cele działań z zakresu pomocy społecznej

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Prowadziona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, celem której jest zdobycie możliwie największego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

   1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
   2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
   3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
   4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin.
   5. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.Zadania w zakresie rehabilitacji obejmują w szczególności:

  1. Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej.
  2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Osoby mogące korzystać z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej może otrzymać osoba lub rodzina, której dochód na osobę nie przekracza (Art. 8, pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej ), z zastrzeżeniem do art. 40, 41, 78 i 91:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej".
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie".
 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej, "kryterium dochodowym rodziny" - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
  1. ubóstwa,
  2. sieroctwa,
  3. bezdomności,
  4. bezrobocia,
  5. niepełnosprawności,
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  7. przemocy w rodzinie,
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzninach niepełnych lub wielodzietnych,
  10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  11. trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  13. alkoholizmu lub narkomanii,
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.Referat świadczeń rodzinnych

Z dniem 1 maja 2004 roku M-GOPS w Kozienicach rozpoczął realizację świadczeń rodzinnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. (Dz. U. 2003r. Nr 228 poz. 2255), która przewiduje wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych rodzinnych.

MGOPS w Kozienicach wypłaca świadczenia rodzinne:

   1. Bezrobotnym.
   2. Osobom, którym do 1 maja zasilki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawał i wypłacał ośrodek pomocy społecznej.
   3. Zatrudnionym, zleceniobiorcom lub wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającej do 31 marca 2004 roku nie więcej niż czterech pracowników.
   4. Osobom, którym są wypłacone (po ustaniu zatrudnienia) zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
   5. Osobom, którym po 1 maja 2004 roku zostanie ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposażenia rodzinnego.
   6. Wszystkim osobom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
   7. Posłom i senatorom.
   8. Osobom, którym do 1 maja 2004 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacał zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy.Osoby zainteresowane mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 3 pok. 2.

   Przyznanie zasiłku rodzinnego uzależnione jest od dochodu: jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przkeracza kwoty 504,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnowści, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 583,00zł.   Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  1. urodzenia dziecka,
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  3. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  4. samotnego wychowywania dziecka,
  5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  6. rozpoczęcia roku szkolnego,
  7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd i zamieszkanie).”Świadczenia opiekuńcze”

Świadczenia opiekuńcze dzielą się na: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne

”Zasiłek pielęgnacyjny”

   - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej, osobie, która ukończyła 75 lat i nie jest uprawniona do pobierania dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek przysługuje w wysokości 144 zł miesięcznie."Świadczenie pielęgnacyjne"

  - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu spawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6B ust. 3. pkt 7 i 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wrześniu 1996 roku powstał Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ośrodek dodatkowo tworzy różnego rodzaju grup wsparcia dla osbób potrzebujących pomocy.

Od stycznia 2004 roku przy MGOPS w Kozienicach od poniedziałku do piątku w godz. od 14-tej do 18-tej czynna jest świetlica środowiskowa /"Uśmiechnięte buźki"/ - placówka wsparcia dziennego, skupiająca dzieci z rodzin niewydolnych, często wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Planowane cele zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym. Dzieci mają zabezpieczoną opiekę oraz fachowe wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Zadaniem placówki jest pomoc dzieciom w wieku szkolnym. Aktualnie z zajęć korzysta 30 dzieci - uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu osiedla Energetyki. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji przez opiekunów grupy, pedagoga, wolontariuszy. Otrzymują pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych, szkolnych, osobistych i społecznych, wsparcie w motywacji do nauki i wyrównywanie deficytów szkolnych. Zarówno dzieci jak i ich rodzice mają możliwość korzystania w zajęciach warsztatowych organizowanych przez psychologa. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych codziennie otrzymują ciepły posiłek, napoje oraz słodycze.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png d2b44c878fcb21a3bfe31a75dc860f56
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg cb86f73cd997acd304f2696d484d2f06
ekokozienice.jpg bb0e8607eb558c812cc50ff0f3a71477
RPOWM.jpg 60d1150bc174f21ae99d8c811e6aa860
aktywność.jpg 66074a6fc808aee85fcef7a58a78f504
turystyczne2.jpg 495183c70f025507890586d20b3023ce
PSE1.jpg 676128c6833d3753d1ee6aacee1ce2a7
enea.jpg 8f08bc3d57f0aa20c0d3e2a490b00ca9
Elektromobilność.jpg a71edb28fa65b8b29762110165bb160b
sesje.jpg c4e10e1a6984ad9623d0bc8ee5e73c78
Bez nazwy-1.jpg 4672dfda4e2b336b1773030707e2e36d
b3.jpg fe6803e5bb10d85ce18e46d2b8075b8f
podatek1.jpg e3eeeff1007e06b7533a3ea4b99cb1cd
sip.jpg cea6d229917d7cbcf7ed8c872fbd9d3b
metrobus.jpg d92a4c4c433883b8389558ec02af9c59
pomoc.jpg 3c4aa4cac1ea8d462fffaa49a0b47c8d
KOU.jpg 46a4ad28abab2730d8a86f59cdef52c9
Rodo.jpg 9d3045aa8ad6fc840e2828f650b2d9ac
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 13c3fece009085dff8ef14fdcc28c7d6
ban2bb.jpg 1a59cd2668d8aa6f8bfc69343e338964
ban3bb.jpg 71e8211d37e2a176b5cbee19b595a522