25.05.2016
wyszukiwarka:     




<< powrót

2011-11-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień O1 grudnia 2011r. (czwartek) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany porządek S e s j i :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2011 – 2020,
4.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na 2011 r.,
4.3. podatków lokalnych na 2012r. w tym:
4.3.1. podatku od nieruchomości,
4.3.2. podatku od środków transportowych,
4.3.3. podatku rolnego,
4.4. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
4.5. uchwalenia Statutu Osiedli,
4.6. uchwalenia Statutu Sołectwa,
4.7. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012-2014,
4.8. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
4.9. o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków,
4.10. upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań celem przekazania zasobów lokalowych Gminy Kozienice dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
4.11. zatwierdzenia do realizacji projektu: „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół – IV edycja” nr PO KL. 09.01.02-14-186/11,
4.12. przystąpienia do konkursów na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4.13. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu w zakresie oświaty,
4.14. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu w zakresie ochrony zdrowia,
4.15. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
4.16. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4.17. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Świerżach Górnych,
4.18. udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
4.19. – 4.25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek położonych na terenie Gminy Kozienice.
5. Informacja Burmistrza o zgłoszonych roszczeniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów lub ich zmianą za okres od 1 grudnia 2010r. do 15 listopada 2011r.
6. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za rok 2010.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

MARIUSZ PRAWDA


<< powrót
    
    genowefa   
©2003-2007 Urząd Miejski w Kozienicach
Projekt i wykonanie: ArtGabi.