Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png d3a748d63ea032f1d06bde98e8628786
Zwyczajna XLII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 12 czerwca 2018 roku. (wtorek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach
[29-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r., poz. 1875), zwołuję zwyczajną XLII Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 12 czerwca 2018 roku. (wtorek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

 

Proponowany  porządek   S e s j i :

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Interpelacje i zapytania Radnych.

4.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice za rok 2017.

5.      Zatwierdzenie wykonania budżetu Gminy za 2017r. w tym:

5.1 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017, w tym informacja

     o udzielonych  ulgach w zakresie podatków i opłat lokalnych,

5.2 Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2017r,

5.3 Odczytanie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu Gminy

     Kozienice za 2017 rok.

5.4 Dyskusja,

5.5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kozienice za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok,

5.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice absolutorium z tytułu

      wykonania budżetu za 2017r.,

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1   zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018,

6.2  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   

Kozienice na lata 2018-2030,

6.3  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2017 rok,         

6.4  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kozienice,

6.5  w sprawie wynagradzania Burmistrza Gminy Kozienice,

6.6  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice,

6.7  przyjęcia projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozienice oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

6.8  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice,

6.9  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark w Gminie Kozienice,

6.10  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka Gmina Kozienice,

6.11  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny Gmina Kozienice,

6.12  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice

6.13  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Ryczywole,

6.14  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Ryczywole,

6.15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z działki   

  oznaczonej numerem 479 położonej w Stanisławicach,     

6.16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części 

   działki oznaczonej numerem 2205/31 położonej w Kozienicach,

6.17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części

               działki oznaczonej numerem 2730/7 położonej w Kozienicach,

6.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki

              oznaczonej numerem 5213 położonej w Kozienicach,

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.           

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Kozienicach

                                                                                                             (-) Mariusz Prawda

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 7edf24a9fd37e7bcd084fc537fde7224
ban2bb.jpg b01b9e2591631bd8bf03c043fe8a7890
ban3bb.jpg b91f76d51c6e9e3f9df8fb7be8906b0b