Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png fb7ef29df0580e58f7c5d6e497bfab55
Wykaz inwestycji za pierwsze półrocze 2018 r.
[29-05-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Obecnie na terenie Gminy Kozienice realizowane są n/w inwestycje:

 

 

 

Budowa ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka. (zadanie rozpoczęto w 2017r.)

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do dnia 30.06.2018r. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ul. Królewskiej w m. Aleksandrówka na odcinku od drogi powiatowej nr 1421W do drogi gminnej nr 170861W. Wybudowano drogę gminną klasy D o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczach o szer. 0,75 m. Długość wybudowanej drogi wynosi 650 m. Zjazdy indywidualne posiadają szer. 3,5 m i skosy 1 x 1 m i wykonane zostały z kruszywa. Odwodnienie drogi zapewni rów zalkalizowany od strony lasu wraz z przepustami o dł. 6m. Wody opadowe z rowu odprowadzane są przez kanał deszczowy o dł. 22 m do rowu melioracyjnego. W ramach zadania wykonana została przebudowa istniejącego i budowa oświetlenia ulicznego o dł. linii napowietrznej 275 m z oprawami sodowymi 100W w ilości 11 szt.

 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji wyniósł: 989 000,00 zł /brutto/

 

Obecnie wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego.


Budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie – I Etap     (zadanie rozpoczęto w 2017r.)

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do dnia 30.06.2018r. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 5 m i długości 986,20 m. W ramach zadania wykonano łącznie  325,90 m2 zjazdów do przyległych pól i posesji z kruszywa.

 

Łączny koszt inwestycji wynosi:       1 124 000,00 zł

 

Prace są obecnie na ukończeniu – trwają prace tzw. wykończeniowe.


Budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1 – 7  (zadanie rozpoczęto w 2017r.)

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do dnia 30.06.2018r. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 5 m i długości 1 080,00 m. Obecnie trwają prace w zakresie robót ziemnych i wykonywania dolnych warstw konstrukcyjnych drogi.

 

Łączny koszt inwestycji wynosi:   1 485 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 30.06.2018r.


Budowa i przedłużenie ul. Długiej w m. Ryczywół (zadanie rozpoczęte w 2017r.)

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do dnia 30.06.2018r. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości  657,00 m. Obecnie trwają prace w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz ze zjazdami.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje:

–                    ciąg pieszo rowerowy                                                                               633,60 m

–                    powierzchnia zjazdów                                                                               253 m2

–                    budowa linia napowietrznej 320 m, 11 opraw sodowych 100W

 

Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem : 906 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 30.06.2018r.

 


Rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka – ul. Strumykowa (na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej)

(zadanie rozpoczęte w 2017r.)

 

            Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego w m. Aleksandrówka ul. Strumykowa od ogródków działkowych do ul. Królewskiej. Wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o długości 789 mb. Powierzchnia zjazdów wynosić będzie 720,40 m2, a powierzchnia ciągu pieszo rowerowego 1 776 m2. W ramach zadania wykonane zostaną przepusty pod zjazdami o długość 70,50 m. Ponadto, wykonana zostanie linia napowietrzna  oświetlenia o dł. 64 m wraz z 13 oprawami LED i 3 nowymi słupami.

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 30.06.2018r.

 

Łączny koszt inwestycji wynosi:   722 000,00 zł

  


Przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z budowa infrastruktury towarzyszącej.

 

            Zadanie obejmuje przebudowę drogi o dł. 334,15 m. Jezdnię zaprojektowano z kostki betonowej o szerokości 3,50 m. Ponadto, wykonane będą zatoki postojowe, zjazdy do posesji oraz chodniki. W celu prawidłowego odwodnienia ulicy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa o dł. 105 m wraz z przykanalikami o dł. 65 m wraz z 5 wpustami i 4 studniami. Zadanie przewiduje także wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej o dł. 495 m i 21 opraw typu LED. W ramach zadania zostanie wykonanych 20 miejsc postojowych, w tym 14 nowych.

Łączny koszt inwestycji wynosi:  692 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 31.08.2018r.


Zagospodarowanie terenu za blokami Nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej

 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy ul. Lubelskiej. W ramach projektu uwzględniono budowę nowych miejsc parkingowych w ilości 33 sztuk, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Projektowana jest droga o długości 151,20 m. Nawierzchnie zostaną wykonane z kostki brukowej. Przewidziany do wykonania chodnik będzie miał długość 97 m i powierzchnię 194 m2. Wykonane zostaną również zjazdy. Inwestycja obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej:

–               długość sieci                                                                                                        125 mb

–               długość przykanalików                                                                                           25 mb

–               ilość wpustów                                                                                                         9 sztuk

–               ilość studni betonowych                                                                                        3 sztuk

W ramach zadania zostanie wykonana także linia kablowa oświetlenia o długości 402 m wraz z montażem 15 lamp LED.

 

Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem : 850 000 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 31.07.2018r.

 

 


Przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej ulica: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, (zadanie rozpoczęte w 2017r)

 

            W ramach zadania wykonane zostaną drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego /Jesionowa, Dębowa/. Chodniki oraz miejsca parkingowe z kostki brukowej, oraz częściowo nowe chodniki z kostki. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 556,40 m oraz 138,2 m przykanalików. Ponadto zostaną wykonane 43 wpusty fi 500 i 28 studni rewizyjnych z kręgów betonowych. 

 

Planowany koszt wykonania zadania to: 1 525 000 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 31.08.2018r.

 

 

 


Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na os. Skarpa:

 

            W ramach zdania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa dróg na os. Skarpa wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia ulicznego na nowe. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 220,45 m i szerokości od 4,5 m do 5 m. Ponadto zostanie wykonana wymina chodników w obrębie bloków nr 22, 8, 10, 14. Po przebudowie na osiedlu wyznaczonych zostanie 55 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 205,4 m oraz 146,5 m przykanalików. Ponadto wykonane zostanie 20 wpustów, 13 studni i 2 studzienki. 

 

Planowany koszt inwestycji to kwota: 1 037 800 zł

 

Planowany termin odbioru zadania to: 31.07.2018r.

 

 


Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę w m. Śmietanki.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego o przekroju łukowo – kołowym z rur stalowych wymiarach : rozpiętość - 3,17,wysokość – 2,06, długość – 5,37. Dodatkowo wykonane zostaną ściany oporowe z gruntu zbrojonego z licem ściany z siatki stalowej i kamienia. Przepust zostanie wykonany w miejscu istniejącego przejazdu przez bród. Po przebudowie mieszkańcy za rzeką Brzęźniczką będą mieli swobodny i całoroczny dojazd do swoich posesji.

 

Szacunkowy koszt inwestycji to kwota: 259 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to: 30.06.2018r.

 

 

 


Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików.

 

            Zadanie obejmuje wykonanie w budynkach 104A, 104B, 104C w m. Janików, będących lokalami mieszkalnymi przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, w tym:

  1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m. in. demontaż ok. 494 m istniejącej instalacji z urządzeniami),
  2. wykonanie instalacji gazowej (m.in. montaż rurociągów ok. 494 m, montaż osprzętu wewnętrznej instalacji gazowej, wymiana dyszek na gaz ziemny w kuchenkach gazowych w ilości 23 szt., dostawa i montaż kotłów grzewczych oraz szafek gazomierzowych w ilości 23szt.)
  3. modernizacja instalacji wentylacyjnej,
  4. roboty wykończeniowe i naprawcze,

 

Łączny szacunkowy koszt inwestycji to kwota:   173 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania: 14.08.2018r.

 

 

 


Budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi i mostu

W ramach zadania zostanie wykonany zakres prac:

–          długość wybudowanego chodnika grubość 6 cm  ze zjazdami i drogą o nawierzchni
       z betonu asfaltowego                                                                                          1 390,00 mb

–          powierzchnia zjazdów z kostki                                                                              960 m2

–          powierzchnia chodników                                                                                      2 430 m2

–          przebudowa mostu o dł.                                                                                        16,5 m

–          przepusty o dł.                                                                                                      16,50 m

 

Planowany koszt inwestycji to kwota  3 100 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia to:   30.09.2018r.

 

 


Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach. ( zadanie rozpoczęte w 2017r.)

 

            W ramach zadania wykonany będzie kompleksowy wielobranżowy remont konserwatorski Oficyny Pałacowej, budynku Wieży oraz przyległego terenu. W ramach remontu Oficyny wykonane zostaną głównie: roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, termomodernizacja oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wod-kan; instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje SAP i SSW. Natomiast w ramach remontu Wieży wykonane zostaną głównie : roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, schody oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wod-kan; instalacje elektryczne wewnętrzne. Ponadto, zadanie przewiduje wykonanie izolacji fundamentów oraz rewitalizację skweru przed wejściem do muzeum. Wykonana zostanie także rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej.

 

Planowany szacunkowy koszt inwestycji to kwota: 7 100 000,00 zł

 

Planowany termin odbioru zadania to III/IV kw. bieżącego roku.

 

Gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania w wysokości 52,08 % kosztów kwalifikowanych, tj.   2 912 000,00 zł.


Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami /zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019/

 

            W miesiącu kwietniu podpisano umowę na realizację zadania obejmującego budowę drogi o długości ok. 1 579, 4 m na odcinku od włączenia do drogi gminnej w m. Majdany do skrzyżowania z drogą powiatową 1720W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie. Droga klasy D o jezdni bitumicznej i szerokości 5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 m /na części odcinka/. Dodatkowo utwardzone pobocze oraz budowa oświetlenia ulicznego o dł. 1662 m i 43 oprawy sodowe.

 

Planowany koszt całości inwestycji to kwota: 2 466 000 zł

 

Planowany termin rozpoczęcia prac to lipiec/sierpień 2018r, a zakończenia całego zadania
to:   31.07.2019r.


Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Przemysłowa

            Zadanie obejmuje przebudowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku o długości 461 m oraz o szerokości 2,5 m. Zakres prac dotyczy odcinka od drogi koło PGE Dystrybucja do ul. Kolejowej. Ciąg wykonany zostanie z kostki brukowej kolorowej, wraz ze zjazdami. Przebudowany ciąg wykonany zostanie częściowo na obecnie istniejącej podbudowie oraz na nowej podbudowie z kruszywa.

 

Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem : 420 000,00 zł

 

Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2018 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 28a1f153d8473cc1afeab3c4599da253
ban2bb.jpg a78a44464b8319cffc593298c7c50af1
ban3bb.jpg 020e8923ce45c72e6853ba03d707ae9b